ALGEMENE VOORWAARDEN BJÖRN BREGY PERSONAL TRAINING EN COACHING

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
 2. Björn Bregy Personal Training en Coaching: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Joan Muyskenweg 38 unit 8633, 1114 AN Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34393427, hierna te noemen "Björn Bregy".
 3. Klant: eenieder met wie Björn Bregy een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Partijen: Björn Bregy en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Björn Bregy zich jegens de Klant verbindt tot het geven van een of meerdere Trainingen.
 6. Training: elke afzonderlijke, in het kader van de Overeenkomst, door Björn Bregy te verzorgen (personal)trainingssessie op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, WhatsApp, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Björn Bregy en iedere Overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Björn Bregy tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend. Björn Bregy is nimmer verplicht een inschrijving van de Klant te aanvaarden.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant zich op de daartoe door Björn Bregy aangewezen wijze Schriftelijk voor een Training heeft ingeschreven.

ARTIKEL 4. | AFMELDEN VOOR TRAININGEN

 1. Afmelding voor Trainingen dient telefonisch of middels WhatsApp te geschieden.
 2. Afmelding voor Trainingen dient te geschieden uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de betreffende Training. In geval de Klant zich niet Tijdig afmeldt voor een Training, is Björn Bregy gerechtigd de prijs van de Training in rekening te brengen zonder dat aanspraak wordt gemaakt op het inhalen van de Training.

ARTIKEL 5. | VERPLAATSING VAN TRAININGEN DOOR Björn BREGY

Björn Bregy spant zich in geplande Training doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht of onvoorziene omstandigheden genoodzaakt zijn een Training te verplaatsen. In geval Björn Bregy een Training dient te verplaatsen, doet Björn Bregy daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Klant. Vaststelling van de datum en tijd waarnaar een Training wordt verplaatst, geschiedt in onderling overleg.

ARTIKEL 6. | GEZONDHEID

De Klant verklaart door deel te nemen aan een Training impliciet dat zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om daaraan deel te nemen en de instructies van Björn Bregy zonder schade voor haar gezondheid op te volgen. De Klant garandeert dat zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert, dat zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom zij niet in staat zou zijn om de Training te volgen en dat de Training niet schadelijk is voor haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. Deelname aan Trainingen geschiedt uitsluitend op eigen risico.

ARTIKEL 7. | TRAININGEN OP LOCATIE KLANT

In geval is overeengekomen dat de Trainingen worden verzorgd op locatie van de Klant of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Klant ervoor in dat Björn Bregy op die locatie gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door Björn Bregy gewenste zaken en voorzieningen.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Björn Bregy is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Björn Bregy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Björn Bregy in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en tenakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Björn Bregy gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de Klant niet reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Björn Bregy heeft gesteld.
 3. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door Björn Bregy geleden schade komt voor rekening van de Klant.
 4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Björn Bregy op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Indien Björn Bregy de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Björn Bregy is steeds gerechtigd zijn prijzen te wijzigen, met dien verstande dat een dergelijke wijziging geen betrekking heeft op reeds tot stand gekomen Overeenkomsten.
 2. Björn Bregy is gerechtigd volledige vooruitbetaling van de Klant te vorderen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Openstaande trainingen komen na een periode van 3 maanden te vervallen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 4. Björn Bregy is niet gehouden (verder) uitvoering aan de Overeenkomst te geven voor zolang de Klant in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens Björn Bregy rustende betalingsverplichting.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Björn Bregy aangewezen wijze en binnen de door Björn Bregy vermelde termijn.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 7. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet voltooid worden.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Björn Bregy draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Klant verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Björn Bregy kan worden toegerekend.
 2. Björn Bregy draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan doordat de instructies van Björn Bregy, al dan niet onjuist en/of onvolledig, door de Klant zijn opgevolgd.
 3. Deelname aan Trainingen is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Klant. Björn Bregy is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. De Klant vrijwaart Björn Bregy van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de Klant, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Björn Bregy aangeboden Trainingen.
 4. Björn Bregy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet door de Klant in verband met een Training behalen van resultaten. Björn Bregy verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 5. Indien Björn Bregy ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is deze beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Björn Bregy betrekking heeft.
 6. De Klant is aansprakelijk voor alle aan haar toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de door Björn Bregy beschikbaar gestelde materialen en overige eigendommen van Björn Bregy of derden.
 7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Björn Bregy bedraagt één jaar.
 8. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Björn Bregy verleende diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, per e-mail en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Björn Bregy.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. De aan de Klant toekomende rechten uit de Overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder voorafgaande instemming van Björn Bregy niet worden overgedragen aan een derde.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Björn Bregy is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
Copyright 2021 Bjorn Bregy. Alle rechten voorbehouden.